Nghề nghiệp Quản lý
– Hầu hết học sinh có bằng Thạc sĩ về quản trị đều có mục đích cuối cùng đảm nhiệm vào vai trò quản lý trong lĩnh vực mà họ lựa chọn. Chức danh công việc có thể tương tự, nhưng sự đa dạng của các ngành và các hình thức tổ chức là rất lớn, mỗi loại hình tổ chức có phạm vi cho sự nghiệp quản lý. Với ý nghĩ đó, sau đây là một số công việc chung và lĩnh vực mà bạn có thể quan tâm đến khi đạt được bằng thạc sĩ về quản trị sau đại học:

 Management
► Tổng giám đốc
– Tổng giám đốc là một thành viên chủ chốt của hệ thống phân cấp công ty, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động. Tùy thuộc vào kích thước của các công ty và cấu trúc của nó, bạn có thể được phụ trách một bộ phận nhất định hoặc thiết lập các phòng ban cùng với các nhà quản lý khác nói chung, hoặc giám sát toàn bộ tổ chức nói riêng. Bạn sẽ cần phải đảm bảo các mục tiêu của công ty đều được đáp ứng đúng tiến độ, nhân viên của bạn đang làm việc có hiệu quả, quản lý nhân sự và nguồn lực để đẩy mạnh mục tiêu của tổ chức. Bạn sẽ cần phải có kỹ năng đa tác vụ và giữa các cá nhân xuất sắc, sự nhạy bén lãnh đạo có thể chỉ huy một nhóm người. Bạn sẽ cần phải bám sát các biện pháp quản lý hiện đại, kiến thức của ngành công nghiệp của bạn, đưa ra quyết định về việc phân bổ nguồn lực và tài chính công ty.
► Tư vấn quản lý
– Vai trò tư vấn quản lý liên quan đến việc sử dụng các kỹ năng kinh doanh để tư vấn khách quan, chuyên môn và kỹ năng chuyên môn để giúp một tổ chức giải quyết các vấn đề, tạo ra giá trị, tối đa hóa tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tư vấn quản lý thường làm việc như một phần của doanh nghiệp tư vấn được sử dụng bởi các công ty khác, nhưng họ cũng có thể tự làm chủ. Trong vai trò này, bạn sẽ sử dụng kiến thức và kỹ năng để cung cấp tư vấn về chiến lược, cơ cấu, quản lý và hoạt động, kiến nghị cho sự thay đổi và giúp đỡ thêm nguồn lực để thực hiện các giải pháp. Bạn cũng có thể cần phải tiến hành phân tích liên tục của các chính sách bạn thực hiện báo cáo về hiệu quả của họ.
► Sự nghiệp quản lý học tập
– Đối với những người muốn ở lại trong mảng học thuật, nghề nghiệp quản lý học tập cung cấp phạm vi nghiên cứu các lý thuyết về quản lý, sử dụng các nghiên cứu và các dữ liệu khác để đánh giá các chiến lược quản lý, kỹ thuật và phương pháp. Bạn cũng sẽ được đi đầu trong việc tạo ra lý thuyết quản lý, sử dụng kiến thức , hợp tác với các viện nghiên cứu quản lý khác và các chuyên gia để phát triển các lý thuyết về chiến lược quản lý hiện đại. Bạn có thể làm việc trong một trường đại học, doanh nghiệp, cũng như theo đuổi nghiên cứu bằng cách tham gia các khóa học quản lý giảng dạy.

Nguồn: topuniversities